ΑΣΕΠ: Νέα διάταξη για την μοριοδότηση γλώσσας από Βουλγαρία
ΑΣΕΠ: Νέα διάταξη για την μοριοδότηση γλώσσας από Βουλγαρία Τουλή Χαρά 26 Απριλίου 2022
ΑΣΕΠ: Νέα διάταξη για την μοριοδότηση γλώσσας από Βουλγαρία

Πανικό έχει δημιουργήσει η νέα διάταξη που πρόσθεσε το Υπουργείο Παιδείας στην πρόσφατη προκήρυξη του μέσω Α.Σ.Ε.Π για την Ειδική Αγωγή.  Στο εξής ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ο τίτλος των Πτυχίων, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών από τη Βουλγαρία ( καθώς και κάθε άλλη ξένη χώρα) – προκειμένου να αναγνωριστεί η  άριστη γνώση της ξένης γλώσσας

Στο εξής , πρέπει το πτυχίο  να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές.

Με τη διάταξη αυτή θα βρεθούν σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση οι κάτοχοι των Πτυχίων εξωτερικού, καθώς το χρονικό περιθώριο που δίνεται για την έκδοση και προσκόμιση της απαραίτητης βεβαίωσης από τα Πανεπιστήμια, είναι πάρα  πολύ μικρό.

Διαβάστε αναλυτικά :

Μοριοδότηση ξένης γλώσσας

Η  μοριοδότηση γνώση  ξένης γλώσσας σε ό,τι αφορά στις προσλήψεις άλλαξε καθώς το Υπουργείο Παιδείας στις πρόσφατες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή πρόσθεσε μια διάταξη που εκτιμάται ότι θα περιορίσει τον αριθμό υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν πτυχία ή μεταπτυχιακά από ξένα πανεπιστήμια.

Πλέον πέρα από το πτυχίο, για να αναγνωριστεί η γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να ζητήσουν από το ίδρυμα που σπούδασαν και να υποβάλλουν σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές. Αυτό καθώς είχαν προκύψει περιπτώσεις σπουδών σε αγγλόφωνα τμήματα μη αγγλόφωνων πανεπιστημίων, με πτυχία που έδιναν «αυτοματα» τα μόρια γνώσης της ξένης γλώσσας -στην οποία όμως δεν είχαν γίνει οι σπουδές.

Η αυστηροποίηση κριτηρίων της αναγνώρισης γνώσης ξένης γλώσσας εμφανίζεται και στις αποσπάσεις στα Ευρωπαϊκά σχολεία, όπου τον περασμένο μήνα ορίστηκαν  οι εξεταστές των ξένων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική) ή της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, για την προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα του υποψήφιου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών που ζητούν απόσπαση. Αναλυτικά:

Προσλήψεις: Χρειάζεται βεβαίωση γλωσσομάθειας

Στις πρόσφατες προκηρύξεις προβλέπεται:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και (σ.σ. πέραν των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας) με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

Μετάφραση πτυχίων ξένων γλωσσών

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, οι
οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους (άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53). Για την επικύρωση των ανωτέρω τίτλων ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσας προκήρυξης.

Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη
γλώσσα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141)

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση: α) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξέν ης γλώσσας. β) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές διαδικασίες για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καθώς και τις επίσημες μεταφράσεις  από πανεπιστήμια Βουλγαρίας