ΑΣΕΠ ,Πως επικυρώνονται και μεταφράζονται τα πτυχία, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
ΑΣΕΠ : Πως επικυρώνονται και μεταφράζονται τα πτυχία, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις Τουλή Χαρά 12 Μαΐου 2022
ΑΣΕΠ : Πως επικυρώνονται και μεταφράζονται τα πτυχία, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
011-asep-wall

Και ενώ αυτό το διάστημα «τρέχουν» προκυρύξεις του ΑΣΕΠ,αρκετοί υποψήφιοι αναρωτιούνται πώς θα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους δηλαδή τίτλους σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

Μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ μπορούν να επικαιροποιήσουν άμεσα τα στοιχεία τους δηλαδή τίτλους σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων έχει ανακοινώσει το μέσω του ιστοτόπου του.

Πιο αναλυτικά:
1. Έγγραφα που εκδόθηκαν από ημεδαπούς φορείς

•Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

•Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα έγγραφα ή ακριβή φωτοαντίγραφα, χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), πιστοποιητικά και βεβαιώσεις απόδειξης γνώσης Η/Υ, απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου, ιατρική γνωμάτευση, τιμολόγια, Α.Π.Υ.).

2. Έγγραφα που εκδόθηκαν από αλλοδαπούς φορείς

Έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά:

•σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, τα οποία φέρουν επικύρωση από την αρχή που τα εξέδωσε ή από δικηγόρο ή

•σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται:

•από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31/8/2021 (ν.)  ή

•την Πρεσβεία ή

•το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή

•από δικηγόρο.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας (πλην των πέντε ανωτέρω), τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

πηγη https://www.alfavita.gr/