ΔΟΑΤΑΠ : Αναγνωρίσεις πτυχίων
ΔΟΑΤΑΠ: Χρήσιμες πληροφορίες για την αναγνώριση των πτυχίων Τουλή Χαρά 5 Απριλίου 2022
ΔΟΑΤΑΠ: Χρήσιμες πληροφορίες για την αναγνώριση των πτυχίων
Πώς θα αναγνωρίσετε τον τίτλο σπουδών που αποκτήσατε στο εξωτερικό;

Μέσω του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.”  Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι ο oργανισμός που έχει την ευθύνη της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ενώ παρέχει και πληροφορίες για τις σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 2005 και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).Η έδρα του είναι στην Αθήνα ενώ λειτουργεί και παράρτημά του στη Θεσσαλονίκη. Την εποπτεία του έχει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic National Academic Recognition and Information Center» (Hellenic N.A.R.I.C.)

Αναγνώριση μεταπτυχιακού από Βουλγαρία σε ΔΟΑΤΑΠ 

Παρακάτω θα αναφέρω τα βασικά δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ (σύμφωνα με οδηγίες τους) με μια επιφύλαξη καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ζητούνται υποχρεωτικά και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά.

 1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ 184,32€  για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος
 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

I.τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

II.έχω περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση αιτούμαι

III.δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή

IV.ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων,  προφορικών και γραπτών, ήταν (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια πόλη).

 1. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε και είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο
 1.   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.
 1.  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ του οποίου ζητείται η συνεκτίμησή του, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του.
 1.  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
 2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του .

 1.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος από το Ίδρυμα προέλευσης . Εάν η ΒΤΣ είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της.

Ανάλογα το πανεπιστημιακό ίδρυμα μια επιπλέον σειρά προαιρετικών δικαιολογητικών μπορεί να ζητηθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή του τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. προς τα πτυχία του του οποίου επιθυμεί ο πολίτης να αποδοθεί αντιστοιχία οφείλει να γίνεται κατά βάσιν με γνώμονα την σύγκριση των μαθημάτων του πτυχίου του με τα μαθήματα του τμήματος της ημεδαπής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναφέρονται επίσης στην πλατφόρμα eDoatap, μέσω της οποίας υποβάλλονται και οι αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

Σε πόσο καιρό θα αναγνωριστεί το πτυχίο μου;
 • Κάθε αίτηση έχει έναν νεκρό χρόνο αναμονής από την υποβολή της μέχρι τον προέλεγχο, που ανέρχεται σήμερα στις 40 ημέρες για όλες τις αιτήσεις οριζόντια.
 • Οι χρόνοι διεκπεραίωσης διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο και τον τύπο του τίτλου (βασικό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Μεταξύ τίτλων ίδιου κλάδου και ίδιου τύπου ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ίδιος.
 • Υπάρχουν κλάδοι που έχουν χρόνο διεκπεραίωσης (μετά τη λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου) 1-2 μήνες, αλλά και κλάδοι που έχουν χρόνο διεκπεραίωσης 12-14 μήνες. Ενδιάμεσα, υπάρχουν κλάδοι με χρόνους 3-4 μηνών μέχρι και 8-9 μηνών.
Δεν μπορώ να παραλάβω ο ίδιος την πράξη αναγνώρισης μου. Μπορεί να την παραλάβει κάποιος άλλο πρόσωπο για μένα και με ποιον τρόπο;
 • Παραλαβή της πράξης αναγνώρισης (ή άλλου σχετικού εγγράφου) πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης.
Χρειάζομαι την αντιστοιχία βαθμού του πτυχίου μου. Τι πρέπει να κάνω;
 • Εφόσον έχει εκδοθεί Πράξη Αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλου σπουδών προς πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., η βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
Έχω πάρει απορριπτική απόφαση από το ΔΟΑΤΑΠ. Μπορώ να κάνω αίτηση επανεξέτασης;
 • Αίτηση επανεξέτασης για όλες τις περιπτώσεις μπορεί να κατατεθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αποφάσεως. Αίτηση επανεξέτασης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα εξετάζεται μόνο αν η Ολομέλεια του Δ.Σ. τις κάνει αποδεκτές μόνον υπό καθορισμένες προϋποθέσεις.
Στα δικαιολογητικά μπαίνει η σφραγίδα Apostille. Τι είναι ακριβώς αυτή η σφραγίδα; Πού μπαίνει;
 • Η διεθνής σφραγίδα Apostille επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος τον τίτλο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, εφόσον η χώρα αυτή έχει κυρώσει την σχετική σύμβαση.
Έχω τελειώσει Ιατρική/Οδοντιατρική στην Βουλγαρία. Τώρα που μπήκαν οι χώρες αυτές στην Ε.Ε. το πτυχίο μου αναγνωρίζεται αυτόματα;
 • Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνωρίζει την «ισοτιμία και αντιστοιχία» των τίτλων Οδοντιατρικής/Ιατρικής Βουλγαρίας χωρίς εξετάσεις εφόσον οι τίτλοι έχουν απονεμηθεί από ομοταγή πανεπιστήμια των εν λόγω χωρών μετά την ένταξή τους στην Ε.Ε. εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3328/2005 όπως ισχύει. Εφόσον οι τίτλοι έχουν απονεμηθεί πριν την ένταξη των χωρών στην Ε.Ε. τότε ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνωρίζει την «ισοτιμία και αντιστοιχία» αυτών εφαρμοζόμενων των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3328/2005 όπως ισχύει κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε υποχρεωτικές συμπληρωματικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό.
 • Την αρμοδιότητα για την επαγγελματική αναγνώριση Τίτλων Επιστημών Υγείας που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. την έχουν οι Αντίστοιχοι Σύλλογοι ή οι Περιφέρειες.
O τίτλος σπουδών μου από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με τα πτυχία ποιου Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής θα αντιστοιχηθεί;

Η επιλογή του τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. προς τα πτυχία του του οποίου επιθυμεί ο πολίτης να αποδοθεί αντιστοιχία οφείλει να γίνεται κατά βάσιν με γνώμονα την σύγκριση των μαθημάτων του πτυχίου του με τα μαθήματα του τμήματος της ημεδαπής.

 •  Συνιστούμε η σύγκριση αυτή να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο και πριν από την έναρξη των σπουδών του.
 •  Ο καθορισμός μαθημάτων στα οποία ο ενδιαφερόμενος θα οφείλει να εξετασθεί προκειμένου να του αποδοθεί «Ισοτιμία και Αντιστοιχία» καθώς και ο αριθμός τους κρίνεται από την αρμόδια εκτελεστική επιτροπή κατά περίπτωση.

Πηγή https://www.esos.gr/arthra/77216/doatap14-erotiseis-apantiseis-gia-tin-anagnorisi-ton-ptyhion

 

Εκατοντάδες Έλληνες κάθε χρόνο ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην Βουλγαρία.

Στην 16ετή εμπειρία μου στο ακαδημαϊκό χώρο σπουδών στην Βουλγαρία έχουμε αναλάβει απλές περιπτώσεις στις οποίες συνδράμω με την ιδιότητα μου ως επίσημου συνεργάτη και μεταφραστή προξενείου Βουλγαρίας και άλλες που χρήζουν διαφορετική αντιμετώπιση , παρακολούθηση και επικοινωνία με το εκάστοτε ίδρυμα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για

 • Έλεγχο- κατάθεση -παραλαβή όλων των απαραίτητων εγγράφων και βεβαιώσεων από Υπουργεία Βουλγαρίας
 • Επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις των εγγράφων από Βουλγαρική στην Ελληνική γλώσσα(ή οποιαδήποτε άλλη)
 • Νομιμοποίηση εγγράφων ορκωμοσίας αποφοίτων πανεπιστημίων Βουλγαρίας
 • Έκδοση Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Κατάθεση και ολοκλήρωση διαδικασίας αναγνώρισης πτυχίου σε ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τη Ελληνική Νομοθεσία.