Σφραγίδα της Χάγης apostille
Σφραγίδα της Χάγης -apostille : Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε  Τουλή Χαρά 30 Μαρτίου 2022
Σφραγίδα της Χάγης -apostille : Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε 
Τι είναι η σφραγίδα Apostille;

Το Apostille είναι μια σφραγίδα που πιστοποιεί τη γνησιότητα ενός εγγράφου, έτσι ώστε να γίνει δεκτό από ένα ξένο κράτος. Ένα έγγραφο με την σφραγίδα Apostille θεωρείται έγκυρο σε άλλο κράτος μέλος της συνθήκης της Χάγης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Σύμβαση της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης

Η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) είναι η σφραγίδα η οποία απαιτείται, σύμφωνα µε την Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (5-10-1961), να τεθεί στα δημόσια έγγραφα από το Κράτος που τα έχει συντάξει, προκειμένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχομένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο. Με αυτή τη σύμβαση απλοποιήθηκε η επομένως η διαδικασία αναγνώρισης διάφορων δημόσιων εγγράφων από άλλη χώρα και καταργήθηκε η υποχρεωτική διπλωματική ή προξενική τους επικύρωση. Ένα έγγραφο που εκδίδεται σε μία από τις συμβαλλόμενες χώρες, μπορεί να πιστοποιηθεί για νομικούς σκοπούς σε όλα τα άλλα υπογράφοντα κράτη.

Η χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα δημόσια έγγραφα µεταξύ οποιουδήποτε Κράτους έχει προσχωρήσει στην Σύµβαση αυτή και οποιωνδήποτε Κρατών δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχώρησης του.

Η Ελλάδα κύρωσε την ανωτέρω Σύµβαση µε τον νόµο 1497/1984 – ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984. Για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι απαραίτητη η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο, µε εξαίρεση τα έγγραφα που φέρουν την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) ΠΠ1, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 150/2001 – ΦΕΚ 125 Α’/25-6-2001.

Ποια έγγραφα αφορά το Apostille;
 • Τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δηµόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, συµπεριλαµβανοµένων και των εγγράφων που προέρχονται από εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραµµατέα ή δικαστικό επιμελητή.
 • Τα διοικητικά έγγραφα.
 • Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα.
 • Οι επίσημες βεβαιώσεις που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (βεβαιώσεις- θεωρήσεις- επικυρώσεις)

Η Βουλγαρία προσχώρησε στη Σύμβαση της Χάγης (Apostille Convention) της 5ης Οκτωβρίου 1961, περί κατάργησης της απαίτησης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, το 2001.  Τα έγγραφα που εκδίδονται στην Βουλγαρία και που προορίζονται να κατατεθούν στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα σε χώρα μέλος της Σύμβασης της Χάγης, δεν χρειάζονται καμία άλλη επικύρωση από διπλωματικές ή προξενικές αρχές, παρά μόνο την λήψη Σφραγίδα της Χάγης – Apostille, προκειμένου αυτά να είναι έγκυρα στη χώρα προορισμού.

Πού θα την  κάνω ;

Η σφραγίδα της Χάγης μπορεί να χορηγηθεί από διάφορους φορείς ανάλογα με την περιοχή, την περιφέρεια και τον νομό της κάθε πόλης. Η θεώρηση μπορεί να γίνει από:

 • Γραφεία Σφραγίδας Χάγης
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • Περιφέρειες
 • Πρωτοδικεία

Ενημερωτικά και προς διευκόλυνση όσο αφορά πιστοποιητικά που εκδίδονται από την Βουλγαρία για να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα  προκειμένου να τεθεί Σφραγίδα Χάγης – apostille  στα έγγραφα από Βουλγαρικές δημόσιες υπηρεσίες  όπως :

 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικά Γάμου- Διαζυγίου
 • Πιστοποιητικά Γέννησης
 • Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου
 • Πτυχία – Αναλυτικές βαθμολογίες Πανεπιστημίων
 • Εκπαιδευτικά έγγραφα – Βεβαιώσεις φοίτησης
 • Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου
 • Έγγραφα δικαστικής φύσεως
 • Φορολογικά έγγραφα

Τα έγγραφα πρέπει αφενός να είναι πρόσφατα  και αφετέρου να φέρουν την στρόγγυλη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής έκδοσης Βουλγαρίας. Τα παραπάνω είναι προαπαιτούμενα από τα Υπουργεία Βουλγαρίας για να μπει σφραγίδα Χάγης.

Η σφραγίδα της Χάγης – Apostille χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας  αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου και βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο, ώστε τα έγγραφα να καταστούν έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση ,εκ των οποίων είναι η Ελλάδα ,Βουλγαρία και Κύπρος

θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα έγγραφα προς μετάφραση αφότου λάβετε τη σφραγίδα της Χάγης εφόσον σας έχει ζητηθεί αυτή από τον φορέα που απευθύνεστε.