Αναγνώριση Βουλγαρικών Πτυχίων & Μεταπτυχιακών - Χαρά Τουλή

Αναγνωρίσεις πτυχίων Βουλγαρίας σε ΔΟΑΤΑΠ και επαγγελματικά δικαιώματα

«Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναγνώριση Πτυχίων και Μεταπτυχιακών Βουλγαρίας από τον ΔΟΑΤΑΠ»

002-ypourgeio-paideias

Το Δικηγορικό γραφείο Τουλή Χαρά και Συνεργάτες αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων που αποκτήθηκαν στη Βουλγαρία τόσο στον ΔΟΑΤΑΠ αλλά και σε λοιπούς φορείς , επαγγελματικούς συλλόγους και υπηρεσίες.Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών αποφοίτησης και αναγνώρισης πτυχίων και μεταπτυχιακών από πανεπιστήμια Βουλγαρίας, τόσο σε Βουλγαρία όσο και σε Ελλάδα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει για λογαριασμό των απόφοιτων  πανεπιστημίων Βουλγαρίας εξ ολοκλήρου την διεκπεραίωση της διαδικασίας νομιμοποίησης πτυχίων  ορκωμοσίας και συνοδευτικών εγγράφων

  • -Έλεγχος κατάθεση παραλαβή όλων των απαραίτητων εγγράφων και βεβαιώσεων σε Υπουργεία Βουλγαρίας
  • -Σφραγίδα Χάγης
  • -Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ,άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • -Επίσημες μεταφράσεις Βουλγαρικών και επικυρώσεις
  • -Διαδικασίες αναγνώρισης σε ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τη Ελληνική Νομοθεσία

“Σε κάθε βήμα …δίπλα σας…από την εγγραφή ως την ορκωμοσία”

Καλέστε μας για πληροφορίες στο +30 2310 533 445

Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση των πτυχίων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και για την πληροφόρηση για σπουδές σε άλλη χώρα είναι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για την επίτευξη του στόχου του συλλέγει πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας καθώς και για την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο ενώ συνεργάζεται παράλληλα και με άλλα όργανα για να αξιολογείται συνεχώς η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Διαδικασία Αναγνώρισης Πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ

Στην  περίπτωση που ένας απόφοιτος ξένου πανεπιστημιακού ιδρύματος, θέλει να συνεχίσει  διδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, ή να εργαστεί στον δημόσιο τομέα, πρέπει να καταθέσει ορισμένα δικαιολογητικά μαζί με τον τίτλο σπουδών του στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ώστε να εξεταστεί η αντιστοιχία του με τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Υπάρχει η ακαδημαϊκή και η επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων. Κάποιοι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού μπορούν να αναγνωριστούν και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, ενώ άλλοι μπορούν να αναγνωριστούν μόνο στον επαγγελματικό τομέα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι ο κάτοχος ενός τίτλου που αναγνωρίστηκε μόνο επαγγελματικά στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα.

Από τον αρμόδιο φορέα αναγνωρίζεται η ισοτιμία ενός τίτλου σπουδών εάν πληροί τα δύο παρακάτω

01

Η διάρκεια της φοίτησης και η διαδικασία της μάθησης, της αξιολόγησης και της αποφοίτησης των φοιτητών τηρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής

02

Τουλάχιστον το μισό πρόγραμμα σπουδών έχει υλοποιηθεί στο ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για την ισοτιμία του πτυχίου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα κύρια μαθήματα του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, ώστε ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αναγνωρίσει και την αντιστοιχία του τίτλου σπουδών.

Η απόφαση για την αναγνώριση ισοτιμίας ενός τίτλου σπουδών εκδίδεται σε χρονικό διάστημα 60 ημερών ενώ για την περίπτωση της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας μέσα σε διάστημα ενενήντα ημερών από την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Εάν απορριφθεί ένα αίτημα αναγνώρισης τίτλου σπουδών, ο κάτοχος του δικαιούται να υποβάλλει αίτηση για επανεξέταση μέσα σε ένα χρόνο από τη στιγμή που κοινοποιήθηκε η απόρριψη.

Οι τίτλοι σπουδών στα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ξένων πανεπιστημίων αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι. Για να αναγνωριστεί ο βασικός τίτλος σπουδών ξένου πανεπιστημιακού ιδρύματος, πρέπει ο κάτοχός του να προσκομίσει τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Δικηγορικό γραφείο Τουλή Χαρά και Συνεργάτες αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων που αποκτήθηκαν στη Βουλγαρία τόσο στον ΔΟΑΤΑΠ αλλά και σε λοιπούς φορείς , επαγγελματικούς συλλόγους και υπηρεσίες.

Toulichara